Mësimdhënia dhe Etika në Arsimin e Lartë

E hënë, 25 Janar, 2016

Agjenda

Prezentuesit: Prof. Heather McCollum and Prof. Vjollca Krasniqi

09:00-10:00     Mirëseardhje, Hyrje dhe Pritjet

10:00-10:15     Seanca I: Praktikat Etike: Një shikim i Brendshëm - Jashtëm

10:15- 10:45    Punë në Grupe 

10:45-11:00     Pauzë për kafe

11:00-12:00     Prezantime dhe Diskutime

12:00-13:00     Dreka

13:00-13:15     Seanca II: Angazhimi i Studenteve me Pyetjet Esenciale

13:15-14:00     Punë në Grupe 

14:00:14:45     Prezantime dhe Diskutime

14:45-15:00     Vlerësimi dhe Mbyllja