Plani strategjik i Qendrës për Përsosmëri në Mësimdhënie (QPM)

QËLLIMI 1. Sigurimi i përsosmërisë në mësimdhënie (duke promovuar kulturën e përsosmërisë akademike dhe ofrimin e mundësive për zhvillim profesional të profesorëve dhe asistentëve mësimorë të UP-së dhe institucioneve tjera të arsimit të lartë.)

Objektivi 1.1. – Avancimi i aftësive dhe i kompetencave të stafit akademik të Universitetit të Prishtinës dhe institucionev tjera të arsimit të lartë

Aktiviteti 1.1.1. Ofrimi i mundësive për zhvillim profesional

 • Aktivitete për zhvillim profesional
  • Profesorët aktualë;
  • Profesorët e rinj.

Aktiviteti 1.1.2. Ofrimi i programeve të certifikuara (të ndërlidhura me standardet minimale)

 • 1. Standardet minimale profesionale/teknike;
 • 2. Performanca.

Objektivi 1.2. – Promovimi i standardeve dhe i praktikave më të mira në mësimdhënie

Aktiviteti 1.2.1. Promovimi i standardeve të praktikave më të mira në mësimdhënie

 • Standardet ndërsektoriale (standardet moderne dhe metodologjia e mësimdhënies);
 • Standardet specifike për fakultete;
 • Puna me fakultetet për identifikimin e standardeve specifike për fakultete;
 • Bashkëpunimi me stafin e fakulteteve në identifikimin dhe artikulimin e praktikave më të mira mësimore;
 • Bashkëpunimi me koordinatorët e fakulteteve në mbështetjen e punës së tyre në përmirësimin e kurrikulave.

Objektivi 1.3. – Të shërbejë si resurs për Universitetin e Prishtinës dhe për universitetet e tjera në lëminë e përsosmërisë në mësimdhënie (zhvillim të kurrikulave, përgatitje të materialeve, ofrim të konsultimeve dhe mentorim)

 • Të ofrojë / të shpërndajë dhe të vë në dispozicion materiale për përsosmërinë në mësim­dhënie (mentorimi, studentët dhe profesorët e rinj, si të dizajnohen kurse dhe planprograme të reja);
 • Këshilla praktike rreth mësimdhënies (“teaching nuggets”);
 • Krijimi i hapësirës për shkëmbim të rezultateve të hulumtimeve rreth mësimdhënies;
 • Mësimdhënie përmes teknologjisë;
 • Ofrimi i konsultimeve individuale rreth procesit të mësimdhënies dhe studimeve;
 • Qasja në tekonolgjitë / resurset e mësimdhënies.

Objektivi 1.4. Standardet e etikës në mësimdhënie

 • Trajnime për Kodin e Etikës në UP;
 • Promovimi i standardeve të etikës në mësimdhënie;
 • Organizimi i trajnimeve, i seminareve dhe i programeve të certifikuara për Kodin e Etikës në UP, përfshirjen e grupeve shoqërore të margjinalizuara;
 • Organizimi i trajnimeve, i seminareve dhe i programeve të certifikuara.

 

QËLLIMI 2: Të bërit Qendrën për Përsosmëri në Mësimdhënie – institucion të qëndrueshëm

Objektivi 2.1. – Qëndrueshmëria financiare

 • Mbështetja institucionale financiare e QPM-së nga UP-ja;
 • Gjenerimi i fondeve nga grantet në mbështetje të …;
 • Pagesat për shërbimet e ofruara (kurse, punëtori dhe trajnime për universitetet e tjera).

Objektivi 2.2. - Qëndrueshmëria institucionale

 • Ndërtimi i kapaciteteve.

Objektivi 2.3. - Qëndrueshmëria programore

 • Identifikimi dhe angazhimi i trajnerëve të mundshëm nga Universiteti;
 • Update training.

QËLLIMI 3: Zgjerimi i aktiviteteve të QPM-së në institutionet e tjera të arsimit të lartë në Kosovë dhe rajon

Objektivi 3.1. – Krijimi i partneriteteve dhe i rrjeteve rajonale të institucioneve të arsimit të lartë

- Fuqizimi i procesit të mësimdhënies dhe zhvillimi i resurseve dhe i infrastrukturës së përbashkët;

- Lidhja në rrjetet globale;

- Shkëmbimi i ekspertizës;

- Angazhimi i komuniteteve lokale, i komuniteteve kombëtare dhe i atyre rajonale si dhe i Komitetit Këshillues të Programit për Lidership Transformues për ndërtimin dhe për mirëmbajtjen e Qendrës për Përsosmëri në Mësimdhënie dhe optimizimi i suksesit të Qendrës.