Bordi Këshillëdhënës

Prof. Asoc. Dr. Eda Vula, Fakulteti i Edukimit

Prof. Asoc. Dr. Lindita Tahiri, Fakulteti Filologjik

Prof. Asoc. Dr. Naser Zabeli, Fakulteti i Edukimit

Prof. Asoc. Dr. Naser Sahiti, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Znj. Drita Kadriu, MASHT

Prof. Ass. Dr. Vjollca Krasniqi, Fakulteti Filozofik

Prof. Asoc. Dr. Hatixhe Latifi, Fakulteti i Mjekësisë