Mësimdhënia në Arsimin e Lartë

11 nëntor, 2015

Agjenda

Prezentuesit: Prof. Naser Zabeli and Prof. Jeffrey A. Anderson

09:00 – 9:30                Fjalim Hyrës - Përfaqësues nga MASHT, Znj. Drita Kadriu

                                                         Përfaqësues nga UP – Prof. Dr. Eda Vula

09:30 - 10:30               Seanca I: Baza filozofike, Teoritë e të Nxënit

10:35 - 10:45               Pauzë për kafe

10:45 - 12:30              Seanca II: Metodat Aktivizuese

12:30 - 13:30               Dreka

13:30 - 15:00               Seanca III: Etika në Arsimin e Lartë